Kommissorium

Den 20. maj 2010 vedtog Folketingen Lov 160 om oprettelsen af Institut for Flerpartistøtte. Gennem dette institut skal der kanaliseres former for støtte til partisamarbejde herunder direkte støtte via de danske partier repræsenteret i Folketinget, med midler fra den danske udviklingsbistand. Der nedsættes en bestyrelse for Instituttet for fire år - herunder en repræsentant fra Enhedslisten. Loven trådte i kraft fra 1. juli 2010. Instituttet hedder nu Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD).

Enhedslisten nedsatte en styregruppe, godkendt af Hovedbestyrelsen, til at administrere støttemidler fra dette institut, fungere som baggrundsgruppe for vores repræsentant i Bestyrelsen, og forankre arbejdet i Enhedslisten. Hermed optegnes retningslinjerne for Enhedslistens Styregruppe for Internationalt partisamarbejde, og bestyrelsesmedlemmet i DIPD:

Formål:

Enhedslisten indgår i arbejdet ud fra den opfattelse at demokrati handler om at sikre mennesker reel indflydelse og deltagelse. Vi ser det også som en grundsten i demokratiopbygning, at det er befolkningen i de enkelte lande, der skal støttes i deres indsats for demokrati og opbygning af deres politiske system. Reelt demokrati kan ikke opnås ved at eksportere den danske model. Vi lægger vægt på at støtte projekter der involverer sociale aktører og bevægelser, og at styrke offentlige og demokratiske projekter, såvel som at sikre at erfaringer fra samarbejdspartnere bliver kendt i Danmark.

Opgaver:

Styregruppen skal koordinere og udføre Enhedslistens arbejde med Institut for Flerpartisamarbejde; herunder:

 • Understøtte Enhedslistens repræsentant i DIPDs bestyrelse, og få tilbagemeldinger fra denne.
 • Udarbejde projektplaner, udvælge samarbejdspartnere og fordeling af de midler Enhedslisten får til rådighed gennem institut for flerpartisamarbejde. Projekter, samarbejdspartnere og økonomi skal godkendes af Forretningsudvalget (FU), men det er kun den interne bestyrelse der udarbejder forslag, for at undgå dobbeltstruktur.
 • Gennemføre projekter med de midler Enhedslisten selv skal kanalisere, typisk i samarbejde med andre samarbejdspartnere og evt. ansatte, herunder at udarbejde budgetter.
 • At være ansvarlig for kontakt med samarbejdspartnere.
 • At forestå kontakt og fælles initiativer med relevante danske NGO´er og bevægelser.
 • At indgå i dialog med Enhedslistens udvalg, eksperter og relevante parter i og udenfor Enhedslisten, og at videreformidle projekter og arbejde til både medlemmer og andre.
 • Lave et budgetoverslag hurtigst muligt, der også dækker opstarten af arbejdet.
 • Løbende analyse og overvågning af både vores egen del af puljen og det samlede IFS budget, med grund i vores politiske kritik af projektet.

Sammensætning og valg:

Sammensætning og valg af Enhedslistens styregruppe for internationalt partisamarbejde Sammensætning af styregruppe:

 • Enhedslistens repræsentant i DIPDs bestyrelse
 • Hovedbestyrelsens internationalt ansvarlige
 • HB/FU udpeger 3 repræsentanter – eksperter, fagpersoner eller andre med relevante kompetencer - efter indstilling fra styregruppen og evt. andre (f.eks. udvalg eller afdelinger).
 • IU indstiller ét medlem af IUs koordinationsgruppe
 • SUFs ledelse indstiller en person
 • Tovholder (eller anden person) fra hver projektgruppe
 • En af Enhedslistens internationale medarbejdere deltager på møderne

Nogle repræsentanter er selvskrevne i kraft af deres hverv; dette gælder repræsentanten i DIPD, den ansatte internationale medarbejder og HBs internationale ansvarlige.

Repræsentanten fra IU vælges årlig på IUs årsmøde. De 3 eksperter/fagpersoner vælges årlig af HB/FU.

Når repræsentant til styregruppen udpeges af IU og HB/FU skal det fremgå tydeligt af mødeindkaldelserne, at der vil blive afholdt valg, og at det er muligt at indstille personer til valg forud for mødet, og på selve mødet. Pladser kan løbende udskiftes over året hvis HB godkender dette.

SUFs repræsentant indstilles af SUF's ledelse.

Projektgrupperne nedsættes af styregruppen, grupperne kan selve knytte flere personer til sig. Én person udses til tovholder. Tovholder eller anden person deltager på styregruppens møder.

Styregruppen nedsætter en koordinationsgruppe på tre personer.

Træder i kræft efter årsmødet 2013, hvor styregruppen gennedsættes.

Vedtaget af Styregruppen for internationalt partisamarbejdes 29. jan 2013

Godkendt af Enhedslistens forretningsudvalg 3. marts 2013 

Enhedslistens medlem i DIPD:

Godkendes af Hovedbestyrelsen, og er ifølge IFS regler udpeget for en fireårig periode.

Enhedslistens medlem i IFS er forpligtet til at arbejde ud fra Enhedslistens målsætninger, der bl.a. lægger vægt på demokrati som deltagelse og selvbestemmelse, og dermed også at den danske demokratimodel ikke bare kan eksporteres.
Det er også et centralt formål at arbejde for mest mulig åbenhed omkring IFS arbejde.

Enhedslistens medlem i IFS er også medlem af styregruppen, og afrapporterer fra møderne i IFS.

Revideret 27. september 2011 af Enhedslistens Styregruppe for Internationalt Partisamarbejde.

Godkendt af Hovedbestyrelsen/ Forretningsudvalget i Enhedslisten d. ......................